Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които "ИРГИ НЕТ" ЕООД, Ид.№ 201424993, с адрес на управление Благоевград, ул. Крушево 7, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ, урегулира взаимоотношенията си с ПАРТНЬОРИТЕ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на информационната платформа www.Turistko.com – а именно предоставянето на информация за предлагани за продажба от сайтове за групово пазаруване (и др.) стоки и/или услуги във виртуалното пространство.

Настоящите Общи условия се явяват и споразумение между "ИРГИ НЕТ" ЕООД, Ид.№ 201424993, с адрес на управление Благоевград, ул. Крушево 7 и Вас като потребител. Моля внимателно прочетете условията за ползването и достъпа до уеб сайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля не ползвайте уеб сайта. www.Turistko.com е платформа обединяваща оферти на различни сайтове за колективно пазаруване и не само. "ИРГИ НЕТ" ЕООД не продава и не носи отговорност за качеството на предлаганите ваучери, стоки, услуги от рекламираните на www.Turistko.com сайтове за колективно пазаруване.

Обръщаме внимание да се запознавате с условията за ползване на други уеб сайтове, които посещавате чрез този уеб сайт. "ИРГИ НЕТ" ЕООД не носи отговорност за съдържащата се информация в тях, както не носи и отговорност за вреди в следствие ползването на другите сайтове.

Ограничена отговорност относно съдържание:

www.Turistko.com обединява офертите от множество сайтове за колективно пазаруване и не предлага собствени такива.

Информацията публикувана на сайта ни е с цел улесняване на потребителите. Всички текстове, снимки, ценова информация и други са собственост на съответните предоставящи информационни платформи и др. "ИРГИ НЕТ" ЕООД не носи отговорност за актуалността, качеството на предлаганите услуги, както и некоректно предоставена информация от предоставящите.

С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с възможността "ИРГИ НЕТ" ЕООД да му изпраща рекламни, търговски и/или информационни съобщения на електронната поща, в това число и търговски предложения и маркетингови проучвания от трети свързани или не физически и/или юридически на ТЪРГОВЕЦА лица.

Съдържание на рекламната среда:

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от съдържанието, касаещо промоционалните оферти и/или рекламни банери на партньори, рекламодатели и др., разположени в информационната платформа www.Turistko.com. В това число и да ограничава тяхното съдържание, послание и/или свързаност с трето физическо или юридическо лице, в случаите, когато ТЪРГОВЕЦЪТ прецени, че това съдържание нарушава или може да наруши настоящите общи условия, или по друг начин е неприемливо и води до изводи за нелоялна търговска практика, нелоялна конкуренция, некоректни бизнес взаимоотношения и др. свързани с взаимоотношенията помежду заинтересованите от рекламното послание (и др.) страни.

Използване на съдържанието на сайта:

Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа www.Turistko.com, заедно с техния дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на партньора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство, като отговорността по тяхната валидност, пригодност и право на ползване е изцяло в патримониума на същия (Партньорът).

В случай, че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

Настоящите Общи условия са приети с решение на общото събрание на ТЪРГОВЕЦА и влизат в сила за всички потребители считано от 20/02/2020г.